• Dolar Alış 8.1479TL
  • Dolar Satış 8.1154TL
  • Euro Alış 9.6291TL
  • Euro Satış 9.5907TL
Reklam
Reklam

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ VE İNSAN OLARAK HAKLARIMIZ!

Reklam
, 0 Yorum

Yıl içinde 10 Aralık günleri sanki dünyada hak, hukuk, adalet varmış gibi (İnsan Hakları Günü) olarak kutlanır. Buna sebep, 1948 yılının 10 Aralık günü İnsan akları Evrensel Beyannamesinin yayınlanmasıdır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayınlanmasından neredeyse 70 yıl geçti. Peki,ALLAH için söyleyin, dünyanın hiçbir köşesinde gerçek anlamda insan haklarının uygulandığını iddia edebilir miyiz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde durum budur.

Günümüzde de kuvvetliler, zayıfları eziyor; kapitalistler, yoksulları sömürüyor; insanların çok az bir kısmı refah içinde yüzerlerken, büyük çoğunluk sefilleri oynuyor.

Bu durum toplumların her kademesinde vardır. En küçük bir köyde dahi, toprak sahibi ağalar, ırgat olarak çalışan köylüler vardır. Kasabalarda, ilçelerde aynı durum yaşanıyor.  para sahipleri,güç sahipleri, yoksulları, güçsüzleri eziyor.

Dünya genelinde de durum aynıdır. Güçlü devletler ve zayıf devletler vardır. Güçlü devletler, zayıf devletleri eziyor, yağmalıyor, yer altı ve yer üstü zenginliklerini talan ediyorlar.

Dünyada(5 büyükler) olarak adlandırılan ülkeler vardır. Bu beş büyükler, dünyanın haracını alan MAFYA BABALARI GİBİDİR. Güçsüz ülkelerin petrollerini, madenlerini, her çeşit zenginliklerini talan etmek hakkını kendilerinde buluyorlar.

Günümüzde de kuvvetliler, zayıfları eziyor, kapitalistler, yoksulları sömürüyor, insanların çok az bir kısmı refah içinde yüzerlerken, büyük çoğunluk sefilleri oynuyor.

Bu durum toplumların her kademesinde vardır. En küçük bir köyde dahi, toprak sahibi ağalar, ırgat olarak çalışan köylüler vardır. Kasabalarda, ilçelerde aynı durum yaşanıyor.  para sahipleri,güç sahipleri, yoksulları, güçsüzleri eziyor.

Dünya genelinde de durum aynıdır. Güçlü devletler ve zayıf devletler vardır. Güçlü devletler, zayıf devletleri eziyor, yağmalıyor, yer altı ve yer üstü zenginliklerini talan ediyor.

Dünyada(5 büyükler) olarak adlandırılan ülkeler vardır. Bu beş büyükler, dünyanın haracını alan MAFYA BABALARI GİBİDİR. Güçsüz ülkelerin petrollerini,madenlerini, her çeşit zenginliklerini talan etmek hakkını kendilerinde buluyorlar.

Kim ki Dünyada İnsan Haklarının olduğundan bahsediyorsa, yalan söylüyor. Bu sorun,günümüzün de sorunu değildir. Dünyanın işleri böyle gelmiş, böyle gidiyor. Hep çok fakirler, çok zenginler. Ezenler, ezilenler vardır. Sömürenler olmuş,  sömürülenler olmuştur.

İşin gerçeğini söylemek gerekirse, 21.yüzyılın sözde medeni dünyasında da değişen bir şey yok. Ama insan hakları konusunda farklılıklar yaşandığı bir gerçektir.İnsan haklarının ihlali konusunda kimi ülkeler daha toleranslı, kimileri daha katıdırlar. En demokratik ülkelerde bile hak ihlallerinin olduğu gerçeğini inkâr edemeyiz.

(Hakkını değirmende aramak) şeklinde söylene gelen bir deyim vardır. Maalesef,insanların büyük kısmı haklarını değirmende aramak durumun da bırakılmaktadırlar. Bu deyimin yorumu, hakların güçlülerin değirmenin de öğütüldüğü şeklindedir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde insanların eşit olarak haklarına, hukuklarına sahip çıkıldığı inancında değiliz. Şu kadar ki yine de bir nispet vardır. Kimi ülkelerde hak ihlalleri yüzde 10 düzeylerindedir, kimi ülkelerde yüzde 90. İşte, asıl çaba gösterilmesi gereken durum hak ihlallerinin yüzdesini düşürmektir.

Yoksa insan haklarının ihlali dün de vardır, bugün de var, yarın da var olacaktır.Kim aksini söylüyorsa, yalan söylüyor! Türkiye’de hak ihlallerinin hangi kategoride olduğuna varın siz karar veriniz.

Herne kadar amaca ulaşılmamış olunsa bile 10 Aralık 1948 tarihi, insanlık açısından yine de çok önemli bir gündür. Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin kabul edildiği tarihtir. Dünyanın hangi ülkesinde yaşasalar yaşasınlar, insan hakları evrensel beyannamesi bütün insanlar kucaklar. Bu bakımdan istedik ki okuyucularımızı hakları konusunda uyaralım. İşte 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen ve Türkiye’de 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanması, yayımdan sonra okullar ile diğer eğitim müesseselerinde okutulması, yorumlanması ve bu Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan beyannamenin içeriği:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

Madde1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde2: Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde4: Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde5: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde6: Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde7: Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde8: Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9: Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde10; Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11:

1.Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça,suçsuz sayılır.

2.Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde12: Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Madde 13:

1.Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

2.Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14:

1.Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

2.Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15:

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2.Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

Madde 16:

1.Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17

1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde18: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde19: Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde 20:

1.Herkesin sınırsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21:

1.Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

3.Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde22: Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23:

1.Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2.Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3.Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4.Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde24: Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25:

1.Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk,yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2.Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26:

1.Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.

2.Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27:

1.Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2.Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde28: Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29:

1.Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.

2.Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

3.Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde30: Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye,burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

Evet,İnsan Hakları Evrensel beyannamesi böyle diyor! Şimdi, Türkiye’nin de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine Ülkemizde, ne kadar riayet edildiği konusunu okuyucuların takdirine bırakalım. Ve sonuç olarak konuya uygun meşhur bir şarkıdan bir beyitlik alıntıyla yazımızı noktalayalım:

“Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun, yaşanır bir dünya umuduyla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN