• Dolar Alış 8.3357TL
  • Dolar Satış 8.3024TL
  • Euro Alış 9.7306TL
  • Euro Satış 9.6917TL
Reklam
Reklam

İhale İlanı

Reklam
, 0 Yorum

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR/DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) SİİRT HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü 2019-2020 Yılları Akaryakıt( Mazot, Benzin, Kalorifer Yakıtı) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/467093
1-İdarenin
a) Adresi :KURTALAN YOLU 14. KM PINARCA KÖYÜ 1 1 56100 SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası :4842542201 – 4842542002
c) Elektronik Posta Adresi :Ugur.KAYA@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü 2019-2020 Yılları Akaryakıt( Mazot, Benzin, Kalorifer Yakıtı) Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Siirt Havalimanında ve Havalimanına bağlı Gökçebağ VOR İstasyonunda bulunan (yer üstü – yer altı) tankları dikkate alınarak uygun teçhizatlarla donatılmış tankerlerle teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :01.01.2019 tarihinden başlayıp 31.12.2020 tarihinde son bulan sözleşme süresince İdarenin yazılı isteğine müteakip 10 gün içerisinde yakıt/mal teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merkez Pınrca Köyü Siirt Havalimanı Müdürlüğü- SİİRT
b) Tarihi ve saati :16.10.2018 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-) İhaleye Katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir. (Sözleşme süresi içerisinde dağıtıcı lisansı’nın süresinin biteceği anlaşılan dağıtım şirketleri dağıtıcı lisanslarını yenileyeceğine dair yazılı taahhüt vermek şartı ile ihaleye katılabilir. Dağıtıcı lisansı’nın süresi bittiği halde lisansını yenilemediği takdirde sözleşme İDARE tarafından feshedilir).
b-) İhaleye Katılacak Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.(Sözleşme süresi içerisinde Bayilik lisansı’nın süresinin biteceği anlaşılan Bayiler, Bayilik lisanslarını yenileyeceğine dair yazılı taahhüt vermek şartı ile ihaleye katılabilir. Bayilik lisansı’nın süresi bittiği halde lisansını yenilemediği takdirde sözleşme İDARE tarafından feshedilir).
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:Kalite ve Standdartlara İlişkin Belge/Belgeler:
İstekli firma teklif edeceği Akaryakıt ürünlerinin TSE standartalrına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin düzenleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 21.09.2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin 5. maddesinde belirtildiği üzere; İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansları sahipleri, benzin ve motorin türleri için teklif veremezler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya özel sektöre yapılan; özel kalorifer yakıtı, motorin ve benzin satışına ilişkin iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Gelir-İrat kaydedilen teminat ilgilinin borçlarına mahsup edilemez 2.Yakıt alım-boşaltım işlemleri mutlaka mesai saatleri içerisinde yapılmalıdır. ancak ihtiyaç duyulduğunda Müdürlüğümüz personeli nezaretinde yakıt alım-boşaltımı mesai saatleri dışında yapılabilir. yakıt tanklarına boşaltma koşulların tümü yüklenici firma tarafından gerçekleşir. Nakil aşamasında görevlilerin dikkatsizliği sonucu fiziki alana dökülen yakıt kayıpları yüklenici firma tarafından karşılanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN