• Dolar Alış 8.1479TL
  • Dolar Satış 8.1154TL
  • Euro Alış 9.6291TL
  • Euro Satış 9.5907TL
Reklam
Reklam

İhale İlanı

Reklam
, 0 Yorum

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR/İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/554721
1-İdarenin
a) Adresi :Yeni Mah Hz. Fakurullah Cad No 86 SİİRT 56100 SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası :4842232320 – 4842232287
c) Elektronik Posta Adresi :siirt@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :88 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI/Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ, SİİRT DEVLET HASTANESİ, KURTALAN DEVLET HASTANESİ, ERUH DEVLET HASTANESİ, BAYKAN DEVLET HASTANESİ, ŞİRVAN ENTEGRE HASTANESİ, PERVARİ DEVLET HASTANESİ SARF AMBARLARI
c) Teslim tarihi :İHALE KONUSU MALLARA AİT SİPARİŞLER PEYDER PEY VERİLECEK OLUP, İDARENİN FAX VEYA MAİL YAZISINA İSTİNADEN SİPARİŞ ÜRÜNLERİ 7 GÜN İÇERİSİNDE İLGİLİ HASTANEYE GÖNDERİLECEKTİR, SİPARİŞ 5 PARTİDE VERİLECEK OLUP, SÖZLEŞME 240 GÜN SONUNDA SONA ERECEKTİR. SİPARİŞLERİN VERİLECEĞİ VE TESLİM EDİLECEGİ KURULUŞLAR SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SİİRT DEVLET HASTANESİ, KURTALAN DEVLET HASTANESİ, ERUH DEVLET HASTANESİ, BAYKAN DEVLET HASTANESİ, ŞİRVAN ENTEGRE HASTANESİ, PERVARİ DEVLET HASTANESİ SARF AMBARLARI
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ Yeni Mah. Hz. Fakirullah Cad. No:86 Siirt İl Sağlık Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :03.12.2018 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:Tedarik edilecek malzemelere ait her bir kalem için numune getirilecektir,numuneler ihale tarihi ve saatine kadar kurumumuz satınalma servisine teslim edilecektir, ihaleye katılıp numune vermeyen isteklilerin ilgili kalemlerde teklifleri degerlendirilmeyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü kırtasiye malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİİRT İL SAGLIK MÜDÜRÜLGÜ Yeni Mah. Hz. Fakirullah Cad. No:86 Siirt İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 160 (yüz altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN