• Dolar Alış 7.9641TL
  • Dolar Satış 7.9324TL
  • Euro Alış 9.4252TL
  • Euro Satış 9.3876TL
Reklam
Reklam

İHALE İLANI

Reklam
, 0 Yorum

DSİ 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MOTORİN/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MAKİNA İKMAL DONATIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 10 Bölge Müdürlüğü Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/188414
1-İdarenin
a) Adresi :SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası :4122374961 – 4122376956
c) Elektronik Posta Adresi :dsi10@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :7.500 Lt Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: a) Satın alınan petrol ürünü, yüklenicinin akaryakıt pompa istasyonundan direkt olarak DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 104. Şube Müdürlüğü (Merkez/Siirt) tarafından yükleniciye bildirilecek araçlara doldurulmak suretiyle teslim edilecektir.
b) İdarenin isteği üzerine petrol ürünü İdarenin belirteceği depolarına da (Batman/Diyarbakır) teslim edilebilecektir.
c) Teslim tarihi:Satın alınan petrol ürünü, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun akaryakıt pompa istasyonundan direkt olarak İDARE tarafından yükleniciye bildirilecek araçlara doldurulmak suretiyle teslim edilecektir. Yüklenici, İdare tarafından bildirilen araçlara araçların akaryakıt ihtiyacı olması durumunda ikmal yapmaktan imtina edemez. Herhangi bir sebeple yakıt ikmali yapılmaması durumunda petrol ürünü geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 3 takvim gününü geçerse sözleşme hiçbir ihtar veya tebligata gerek kalmaksızın fesih edilebilecektir. İdarenin isteği üzerine petrol ürünü İdarenin belirteceği depolarına da teslim edilebilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kooperatif. Mah. Hükümet Cad. No:100 DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 104. Şube Müdürlüğü Merkez/SİİRT
b) Tarihi ve saati :30.04.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: İstekliler, 5015 sayılı Petrol Ürünleri Kanunu gereği ihale konusu petrol ürünü için EPDK’dan aldıkları, bayii ise Bayilik Lisansının, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
Teklif verecek olan istekliler, Siirt ili merkezine en fazla 5 km uzaklıkta akaryakıt ikmaline esas olacak akaryakıt pompa istasyonuna sahip olduklarını “İş Yeri Çalıştırma Ruhsatı” ya da bu mahiyetteki resmi belge ile belgelendireceklerdir. Ayrıca, istekliler EK-1′ deki Bilgi formu ile adres beyanında bulunacaklardır. İsteklilerin “İş Yeri Çalıştırma Ruhsatı” ve Ek-1 “Bilgi formu” belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
Belirtilen Merkez/Siirt adres belgelendirmesinin “İş Yeri Çalıştırma Ruhsatı” ve EK-1’deki tablo ile yapılmadığı, bu belgelerin teklif zarfına eklenmediği ya da belirtilen bilgilerin gerçek dışı olmasının anlaşılması durumunda isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Doğru olmayan adres bilgilerinin yazıldığının tespiti durumunda sözleşme fesih işlemleri başlatılacak ve teminat gelir kaydedilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4-Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü/Muhasebe Müdürlüğü veya DSİ 10. Bölge Muhasebe Müdürlüğünün Vakıfbank Seyrantepe Diyarbakır Şubesi nezdindeki TR750001500158007302975817 nolu hesabına yatırılarak alınacak dekontla DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü ya da Siirt 104. Şube Müdürlüğünde ihale dokümanı alınabilecektir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kooperatif. Mah. Hükümet Cad. No:100 DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 104. Şube Müdürlüğü Merkez/SİİRT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN