• Dolar Alış 7.6503TL
  • Dolar Satış 7.6198TL
  • Euro Alış 8.9849TL
  • Euro Satış 8.9490TL
Reklam
Reklam

İhale İlanı

Reklam
, 0 Yorum

3’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / SİİRT

“LPG(DÖKME) ALIMI” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası 2018/125988
1-İdarenin
a) Adresi 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurtalan Yolu Üzeri / SİİRT
b) Telefon ve Faks No. 484 2232613 – 484 2238006
c) Elektronik Posta Adresi hlkarisan@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı 18.000 KG. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) (TİCARİ PROPAN-DÖKME) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri 3’üncü Komd.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.) 212 Mal Saymanlığı / SİİRT
c) Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak, yükleniciye verilecek tebligatlara göre 365 (Üç Yüz Altmış Beş) takvim günü süreyle günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / SİİRT
b) Tarihi ve Saati 28.03.2018 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen LPG DAĞITICI LİSANS BELGESİ ihale aşamasında İhale Komisyon Bşk.lığına sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 2178’de istenilen testler resmi ya da özel kuruluşlarda yaptırılacak, yaptırıldığına dair raporlar muayene esnasında Muayene Komisyon Başkanlığına asılları veya noter tasdikli sureti verilecektir.
Yüklenici firma gaz için TS 2178’e uygunluk belgesini veya ulusal/uluslar arası akredite resmi/bağımsız kuruluşlar tarafından TS 2178’e göre düzenlenen kontrol veya test raporlarını Muayene ve Kabul Komisyonuna verdiği takdirde Ekli Teknik Şartnamenin
4.2.1. maddesi uyarınca muayene yapılmayacaktır, Vermediği takdirde Ekli Teknik Şartnamenin
4.2.1. maddesi uyarınca TS 2178’e atıf yapılan hususların muayenesi yapılacaktır.
Ulusal/uluslar arası akredite resmi/bağımsız kuruluşlar tarafından TS 2178’e göre düzenlenen kontrol veya test raporlarının geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 (altı) aydan az olmayacaktır.
(Raporların üzerinde geçerlilik süresi belirtilmediği durumda ise raporun üzerinde belirtilen tarihten itibaren en fazla 6 (altı) ay geçerli olarak kabul edilecektir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3’üncü Komd. Tug. İhl.Kom.Bşk.lığı Mansur AYDIN Kışlası / SİİRT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 3’üncü Komd.Tug.İhl.Kom.Bşk.lığı Mansur AYDIN Kışlası / SİİRT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN