• Dolar Alış 7.6883TL
  • Dolar Satış 7.6576TL
  • Euro Alış 8.9572TL
  • Euro Satış 8.9215TL
Reklam
Reklam

İhale İlanı

Reklam
, 0 Yorum

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR/İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİİRT ÜNİVERSİTESİ
12000 Litre Benzin 72000 Litre Mazot alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/212943
1-İdarenin
a) Adresi :SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KEZER
YERLEŞKESİ 56100 KURTALAN YOLU ÜZERİ
SİİRT MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası :4842121111 – 4842232038
c) Elektronik Posta Adresi :imid@siirt.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Kalemden Oluşan Akaryakıt Alımı (12000 Litre Benzin, 72000 Litre Motorin) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Araçlara peyderpey alınacak olup aynı zamanda jeneratör ve çim biçme araçları için İdarenin isteği üzerine peyderpey firma tarafından getirilecek olup her türlü yol masrafı da Yükleniciye aittir.
c) Teslim tarihi :Akaryakıt idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. Benzin ve Motorin alımları Yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin belirteceği ve Üniversitenin kullanımında bulunan Çim Biçme Makineleri, Jeneratör Cihazları (yerinde yüklenici tarafından doldurulacaktır.) Çapa motorları , İş Makineleri ve araçların kullanım ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :29.05.2018 – 10:00
Sayfa   /
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
b)-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesinin aslını veya noter tastikli suretini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşlarına yada Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Akaryakıt Satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İHALE EDİLEN AKARYAKIT MİKTARLARI TAHMİNİ MİKTAR OLUP ALINMAYAN MİKTARDAN İDARE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN