Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 02 Temmuz 2024 00:00

67 KALEM TIBBİ SARF MAZEME ALIMI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


67 KALEM TIBBİ SARF MAZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/850442
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yenimahalle GüresCad.Termol Mevkii KYK bitişiği Merkez / Siirt 56100 MERKEZ SİİRT MERKEZ/SİİRT
c) Telefon ve faks numarası : 4842231021 - 4842246533
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 67 KALEM TIBBİ SARF MAZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 67 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO BİRİMİ, SANCAKLAR DİYALİZ BİRİMİ VE BİYOMEDİKAL DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : TESLİMAT PROGRAMI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP (İZLEYEN) 1 İŞ GÜNÜ İŞE BAŞLANACAK OLUP, HASTANEMİZCE FAX-E MAİL-E- TEBLİGAT-TELEFON V.B. SİPARİŞ YOLUYLA İLGİLİ YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK. MALZEMELER PEYDERPEY SİPARİŞE MÜTEAKİP BİLDİRİM TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE HASTANEMİZ TIBBİ SARF BİRİMİNE, TESLİMAT YAPILACAKTIR
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 1 iş günü
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SİİRT EĞİTİM VE ARAŞİTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİGİ KONFERANS SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ
ÜTS KAYDI
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
BİYOSİDAL RUHSATI
4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.5. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sayfa "https://siirtgazetesi.com.tr" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://siirtgazetesi.com.tr/bikilan/85562
Tarih: 21-07-24 04:30:39
Paylaş: Yazdır: