REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Siirt Gazetesi

MİRASYEDİ!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
MİRASYEDİ!
1-Ahmet ARITÜRK( siirtgazetesi@gmail.com )
9 views
22 Şubat 2018 - 13:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Dilimize yerleşmiş önemli bir deyim vardır. Kendisine kalan menkul, gayrimenkul ne varsa har vurup harman savururcasına harcayan kimselere (MİRASYEDİ) deriz. Mirasyedi olmak, toplumun hor ve hakir gördüğü karakterlerdendir. Babasından, atasından kalan malı mülkü adeta yok pahasına satıp savuran, içkiye, kumara, sefahate veren mirasyediler hep olmuştur.

Babalarından, atalarından kalan  miraslarını saçıp savuranlara acısak bile diyebileceğimiz pek bir sözümüz yoktur. Netice itibarıyla zararını kendileri çeker, eldekiler, avuçtakiler bitince, kafalarına vurmağa başlayanlar onlar olurlar.

Bizi ilgilendirenler, topluma zarar veren MİRASYEDİLERDİR. Devlet babanın bin-bir emekle meydana getirdiği varlıkları saçıp savururcasına, birilerine peşkeş çekenlerdir. Hükümetler gelip geçicidir. Baki olan devlettir. Geçmiş yıllarda hükümetlerin bin-bir emek vererek yaptıkları tesisleri, birilerini zengin etmek amacıyla yok pahasına satmak MİRASYEDİLİĞİN en kötü örneğidir. (ÖZELLEŞTİRME) adı altında, devlete ait tesislerin (stratejik önemi olanlar dahil) satılmaları, daha doğrusu yağmalanmaya açık hale getirilmeleri sözün tam anlamıyla en kötü MİRASYEDİLİK örneğidir.

1923’lü yıllarda kurulan ve genç bir Cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren, güçlü bir  devletin nelere sahip olması gerekiyorsa, gerçekleştirmek için çaba göstermiş ve bu hedefine büyük bir başarıyla adım adım yürümüştür. Türkiye’de özelleştirme dönemi, ANAVATAN iktidarıyla başlamış, milli ve stratejik tesislerin satılmaları için yasalar çıkarılmağa başlanmıştır. O yıllar itibarıyla Devlet Babanın birikimleri haraç mezat satılarak bu yolla birilerinin  zengin edilmelerinin yolu açılmıştır.

ANAP iktidarından sonra, gelen ara hükümetler döneminde özelleştirmeler büyük ölçüde durdurulmuşsa da AKP’nin iktidar olmasıyla son 15 yılda adeta zirve yapmıştır. Yani, AKP iktidarı sözün tam anlamıyla bir MİRASYEDİDİR.

AKP döneminde yapılan özelleştirmeleri mümkün mertebe sıralamağa bakalım. Görün bu iktidar zamanında ülkenin stratejik önemi haiz hangi tesisleri ÖZELLEŞTİRME adı altında yandaşlara peşkeş çektirilmiştir.

AKP iktidarı döneminde 200’e yakın tesis özelleştirilmiştir. Bunlardan elde edilen gelirin 65 milyar dolar dolaylarında olduğu hesaplanmaktadır. Şimdi de Devletin bütün mal varlığı VARLIK FONUNA devredilmiş, böylece, elde kalan tesislerin de satılacaklarının işaret fişeği yakılmıştır. Özelleştirilen devlet varlıkları arasında sanayi tesisleri, limanlar, kamu binaları, arsalar, ÇİMENTO FABRİKALARI, TELKOM, PETKİM ve TÜPRAŞ gibi stratejik tesisler var. Tekelin içki ve sigara fabrikaları dahil bütün mal varlıkları satıldı. Birçok stratejik tesisler yabancı şirketlerin ellerine geçti. TELSİM, DİGİTÜRK gibi tesisler yabancılara gitti. Bankalar, televizyon kanalları, radyolar yabancı şirketlerin kontrollerine geçti. Akaryakıt ve ilaç sektöründe yabancılar yüzde yüz söz sahibi oldu. Elektrik, doğalgaz bile özelleştirildi. Taksan, Gerkonsan, Taşucu tersane alanı, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li limanları, Sü­mer Hol­din­g’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zi­ra­i Do­na­tım Ku­ru­mu’nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man. Tekel’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen Eti Ba­kır, Si­vas ve Ma­lat­ya’da­ki Div­ri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tavşanlı’da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ’­da­ki Eti Krom, An­tal­ya’da­ki Eti Elek­tro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İş­let­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l’­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA’nın Karacasu, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜAŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Mani­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Holding’e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti, Çanak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san işletme­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İşletmeleri’ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İne­gö­l’­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Karade­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri’nin Sam­sun İş­let­me­si, Tür­ki­ye Deniz­ci­lik İş­let­me­le­ri’ne ait An­ka­ra ve Samsun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon dolar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man.

Türk Te­le­kom, TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İşletmeleri’nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve gemileri, TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi’nin Samsun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in Asel­sa­n’­da­ki hisse­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Yeşilo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si, TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Başak Emek­li­lik, TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı’nın başkentte­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­mi­r’­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İstan­bu­l’­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Çanak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 gemi­si, THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bölü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hakkı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu­nun 1.-2. böl­ge­si, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33.5 hisse­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri’­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Marka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TEKEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Dağı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve taşınmaz.

TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Eskişe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Çoruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Besni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da 1-2 akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trakya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Acı­sel­sa­n’­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet daire, ar­sa ve ta­şın­maz.

Ga­la­ta­port, Ha­mi­ta­bat Elek­trik Üre­tim ve Tic. A.Ş., İs­tan­bul Ana­do­lu Elek­trik, Boğaziçi Elek­trik, To­ros­lar Elek­trik, Aras­lar Elek­trik, Dic­le Elek­trik, Van­gö­lü Elek­trik, Se­yi­tö­mer ve Kan­gal Elek­trik San­tral­le­ri,  Ye­di­te­pe Bey­nel­mi­lel Otel­ci­lik ve Tu­rizm Tic. A.Ş.’nin yüz­de 15 D gru­bu, yüz­de 11 E gru­bu his­se­si, TE­DA­Ş’­ın Te­kir­dağ, Muğ­la, Bi­le­cik, Düz­ce, İs­tan­bul, De­niz­li, Kocaeli’deki çok sayıda ta­şın­maz.

Ke­mer­köy ve Ye­ni­köy Ter­mik San­tral­le­ri, Ke­mer­köy Li­man Sa­ha­sı. Ya­ta­ğan Ter­mik San­tra­li, TE­DAŞ, TDİ ve Ma­li­ye’nin çok sayı­da­ki ta­şın­ma­zı.

Bütün bunlar yanında Milli Piyango’nun şans oyunları da satılmak üzere Varlık Fonuna devredilmiş bulunulmakta.

Şimdi de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açmış bulunuyor.  İhaleleri Nisan ayında yapılacak şeker fabrikalarının adları ve satış tarihleri şöyle:

Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan’da,

Erzincan, Erzurum, Ilgın,  Kastamonu ve  Turhal fabrikalarının ihaleleri 11 Nisan’da,

Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikalarının 18 Nisan’da.

14 Şeker fabrikasının satılmalarının ekonomiye vereceği zararlar konusunda dikkatler çekilmekte. Satış yüzünden başta pancar üreticisi çiftçiler olmak üzere, çok sayıda işçinin mağdur duruma düşürüleceği belirtilmekte.

Konuyla ilgili ilginç yorumlardan biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından yapıldı. (Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam  paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak) şeklinde söylenegelen Kızılderili atasözünden yola çıkan SP Genel Başkanı, hükümeti şu sözleriyle ikaz ediyor:

Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum, Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

TAŞLAMALAR

NE ÇIKACAK BAKALIM

CUMHUR İTTİFAKINDAN

İTTİFAK MECLİSTEDİR

CUMHUR HABERSİZ BUNDAN

 

PARMAK HESABI İLE

YAPILAN İŞLER BUDUR

SESİ SOLUĞU ÇIKMAZ

SUSTURULMUŞTUR CUMHUR

 

KİMSEDEN SES SEDÂ YOK

CUMHUR NASIL KONUŞSUN

(VATAN HAİNİ) OLUR

HER KİM AYKIRI OLSUN

 

CUMHURA AKIL İHSAN

EYLE RABBİM NE OLUR

KURU KALABALIKTIR

BENİM GÖRDÜĞÜM CUMHUR

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.