REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Siirt Gazetesi

ÖZELLEŞTİRME VE SADAKA EKONOMİSİ!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ÖZELLEŞTİRME VE SADAKA EKONOMİSİ!
1-Ahmet ARITÜRK( siirtgazetesi@gmail.com )
7 views
31 Mayıs 2018 - 15:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

16 yıllık AKP iktidarının ekonomi anlayışını “ÖZELLEŞTİRME” ve “SADAKA EKONOMİSİ” olarak özetleyebiliriz. Cumhuriyetin 90 yıllık birikimlerini haraç mezat satıp, yandaşlar zengin edilirlerken, fakir vatandaşlara yarım ton kömür, üç-beş torba makarna, okuyan çocukları için 20-30 TL harçlık vermek ve bunu da başlarına kakmak! Daha ne olsun!

Bu ülkenin, 10 milyon  insanı işsiz, 30 milyonu açlık sınırında, 20 milyonu yarı aç, yarı tok, 10 milyonu evsiz-barksız, kiralarda. Amma, dolar milyarderlerinin sayıları son 16 yıl içinde 10’a katlanmıştır.  Dolar milyarderlerinin sayılarının artması iyi de, buna paralel olarak sefalete düşenlerin sayıları da katlanmasaydı!

Dolar milyarderleri arttıkça, sefalete düşenlerin sayıları da artıyorsa, ekonomide çarpıklık var demektir. Zengini, daha zengin; fakiri daha fakir yapan ekonomi, sağlıklı bir ekonomi değildir.

Ülkemizde, açık bir şekilde “SADAKA EKONOMİSİ” uygulandığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Yapılan enteresan uygulamalardan biri seçimler Kış mevsiminde yapılırken, buzdolapları dağıtılması, yaz mevsiminde kömür verilmesi şeklinde olanıdır. Bari mevsime uygun dağıtımlar yapılsa diyeceğiz ama, elde ne kaldıysa, onu veriyorlardır. Bu arada, yardımlardan yararlananların da yandaş fakirler oldukları iddiaları da oldukça yaygın. Zengine verilmesin de varsın, yandaşların fakirleri yararlandırılsınlar. Sadaka ekonomisinin kaynağı ise özelleştirme adı altında Türkiye Cumhuriyetinin 90 yıllık birikimlerinin haraç-mezat satılması!

Son 16 yıl içinde uygulanan “SADAKA EKONOMİSİ” yerine, üretime, istihdama yönelik ekonomi uygulansa ve özelleştirmelerden sağlanan paralar yeni yatırımlara kaydırılırsa hem işsizliğin hızı kesilir, hem de vatandaşlar sadaka ekonomisine muhtaç bırakılmamış olurlardı. 16 yıllık süre zarfında özelleştirme adı altında Türkiye Cumhuriyetinin temel taşları hükmünde olan fabrikaları, tesisleri, kurumları bir-bir satılarak elden çıkarıldı. Zaten değerlerinin çok altında yandaşlara peşkeş çekilen tesislerin özelleştirmeden sağlanan milyar dolarlar, yatırımlara dönüştürüleceklerine, “SADAKA EKONOMİSİ” ile buharlaştırıldılar. Faizlere ödendiler, yandaşlara peşkeş çekildiler.

Özelleştirme adı altında yapılan satışlardan örnekler verelim. Kayseri’de­ki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de’de­ki Gerkon­san, SEKA’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kasta­mo­nu, Aksu ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu tersa­ne ala­nı, TE­KE­L’­in ka­ya tu­zu tesis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li limanları, Sü­mer Hol­din­g’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zira­i Do­na­tım Ku­ru­mu’nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 arsa ve 90 adet loj­man.

Tekel’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp işleyen Eti Ba­kır, Si­vas ve Ma­lat­ya’da­ki Divri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı’da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ’­da­ki Eti Krom, An­tal­ya’da­ki Eti Elektro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İşlet­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İstanul’da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA’nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Müdür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g’­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şirke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İşletmeleri’ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l’­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­da­de­niz Bakır İş­let­me­le­ri’nin Sam­sun İş­let­me­si, Türki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri’ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve lojman.

Türk Te­le­kom, TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İşletmeleri’nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve gemileri, TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi’nin Samsun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in Asel­sa­n’­da­ki hisse­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Yeşilo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si, TÜP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Başak Emek­li­lik, TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı’nın başkentte­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­mi­r’­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İstan­bu­l’­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Çanak­ka­le Şehir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 gemi­si, THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bölü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.  TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Muaye­ne İs­tas­yo­nu­nun 1.-2. böl­ge­si, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33.5 hisse­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri’­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Marka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elektrik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Eskişe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Çoruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Besni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da  akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, arsa ve ta­şın­maz.

Acı­sel­sa­n’­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet daire, ar­sa ve ta­şın­maz.

Ga­la­ta­port, Ha­mi­ta­bat Elek­trik Üre­tim ve Tic. A.Ş., İs­tan­bul Ana­do­lu Elek­trik, Boğaziçi Elek­trik, To­ros­lar Elek­trik, Aras­lar Elek­trik, Dic­le Elek­trik, Van­gö­lü Elek­trik, Se­yi­tö­mer ve Kan­gal Elek­trik San­tral­le­ri,  Ye­di­te­pe Bey­nel­mi­lel Otel­ci­lik ve Tu­rizm Tic. A.Ş.’nin yüz­de 15 D gru­bu, yüz­de 11 E gru­bu his­se­si, TE­DA­Ş’­ın Te­kir­dağ, Muğ­la, Bi­le­cik, Düz­ce, İs­tan­bul, De­niz­li, Kocaeli’deki çok sayıda ta­şın­maz.

Mil­li Pi­yan­go’nun şans oyun­la­rı­nın özelleş­ti­ril­me­si iha­le­si 2015 yı­lı­na sark­tı.  Kemer­köy ve Ye­ni­köy Ter­mik San­tral­le­ri, Ke­mer­köy Li­man Sa­ha­sı. Ya­ta­ğan Ter­mik San­tra­li, TE­DAŞ, TDİ ve Ma­li­ye’nin çok sayı­da­ki ta­şın­ma­zı.

Diğer özelleştirmeleri hesaba katarsanız, sağlanan gelir 100 milyar doların altına düşmez. Bu arada Uzanların mallarına el konularak elde edilen 10 milyar doları, FETÖCÜLERİN el konulan mal varlıklarından elde edilen gelirleri de hasaba katalım.

Peki, özelleştirmeden sağlanan paralar nerelere harcandı! Sadaka ekonomisine aktarılan pay ne kadar. Fakir vatandaş, verilen 3-5 torba kömürden, 3-4 torba makarnadan dolayı, kendisini hiçbir şekilde hükümete medyun-u şükran hissetmemeli. Çünkü özelleştirmelerden ve milli hasıladan hissesine düşenin çok altında yararlandırılmışlardır. Aslında, sadaka ekonomisinden yararlandırılanlar kendilerine verilenin en az on katını hakketmektedirler. Ancak alabildiği, eline tutuşturulan “SADAKA EKONOMİSİ” ile yürütülen yarım ton kömür, 3-5 torba makarna, olmakta.

24 Haziran 2018’den sonra “ÖZELLEŞTİRME” yerine yeniden fabrikalar kuracak olan, hatta, özelleştirilmiş bazı stratejik tesisleri geri alarak “SADAKA EKONOMİSİ” yerine, “ÜRETİCİ EKONOMİSİ” uygulayacak bir iktidarın işbaşına gelmesi dileklerimizle…

TAŞLAMALAR

ADAYLAR KESİNLEŞTİ

SIRA ÇALIŞMAKTADIR

SEÇMENLER KİTLESİNE

CANDAN ULAŞMAKTADIR

 

KIYMETLİDİR SEÇMENLER

BUGÜNLERDE BESBELLİ

SAYILI GÜN TEZ GEÇER

KIYMETİNİ BİLMELİ

 

MÜSLÜMAN İKİ KERE

ALDANMAZ BUYRULMUŞTUR

EĞER SOKULUR İSE

BİL ZAAFI OLMUŞTUR

 

SEÇMEN İNCE ELEYİP

ARTIK SIK DOKUMALI

ERBAB-I SİYASETTE

SONUÇTAN DERS ALMALI

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.