Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Fatih ARITÜRK
Fatih ARITÜRK

ÖZELLEŞTİRMELER!!!

Bu ülkenin, 10 milyon  insanı işsiz, 30 milyonu açlık sınırında, 20 milyonu yarı aç, yarı tok, 10 milyonu evsiz-barksız, kiralarda. Amma, dolar milyarderlerinin sayıları son 20 yıl içinde 10’a katlanmıştır.  Dolar milyarderlerinin sayılarının artması iyi de, buna paralel olarak sefalete düşenlerin sayıları da katlanmasaydı!

Dolar milyarderleri arttıkça, sefalete düşenlerin sayıları da artıyorsa, ekonomide çarpıklık var demektir. Zengini, daha zengin; fakiri daha fakir yapan ekonomi, sağlıklı bir ekonomi değildir.

Son 20 yıl içinde uygulanan “SADAKA EKONOMİSİ” yerine, üretime, istihdama yönelik ekonomi uygulansaydı ve özelleştirmelerden sağlanan paralar yeni yatırımlara kaydırılsaydı hem işsizliğin hızı kesilir, hem de vatandaşlar sadaka ekonomisine muhtaç bırakılmamış olurlardı. 20 yıllık süre zarfında özelleştirme adı altında Türkiye Cumhuriyetinin temel taşları hükmünde olan fabrikalar, tesisler, bir-bir satılarak elden çıkarıldı. Zaten değerlerinin çok altında yandaşlara peşkeş çekilen tesislerin özelleştirmeden sağlanan milyar dolarlar, yatırımlara dönüştürüleceklerine, yandaşlara peşkeş çekildiler.

Özelleştirme adı altında yapılan satışlardan örnekler verelim. Kayseri’de­ki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de’de­ki Gerkon­san, SEKA’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kasta­mo­nu, Aksu ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu tersa­ne ala­nı, TE­KE­L’­in ka­ya tu­zu tesis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li limanları, Sü­mer Hol­din­g’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zira­i Do­na­tım Ku­ru­mu’nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 arsa ve 90 adet loj­man.

Tekel’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp işleyen Eti Ba­kır, Si­vas ve Ma­lat­ya’da­ki Divri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı’da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ’­da­ki Eti Krom, An­tal­ya’da­ki Eti Elektro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İşlet­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İstanul’da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA’nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Müdür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g’­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şirke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İşletmeleri’ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l’­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­ra­de­niz Bakır İş­let­me­le­ri’nin Sam­sun İş­let­me­si, Türki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri’ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve lojman.

Türk Te­le­kom, TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İşletmeleri’nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve gemileri, TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, makine ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi’nin Samsun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in Asel­sa­n’­da­ki hisse­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Yeşilo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si, TÜP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Başak Emek­li­lik, TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı’nın başkentte­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­mi­r’­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İstan­bu­l’­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Çanak­ka­le Şehir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 gemi­si, THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bölü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.  TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Muaye­ne İs­tas­yo­nu­nun 1.-2. böl­ge­si, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33.5 hisse­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri’­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Marka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elektrik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fabrikası Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Eskişe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Çoruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz.

Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Besni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da  akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, arsa ve ta­şın­maz.

Acı­sel­sa­n’­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet daire, ar­sa ve ta­şın­maz.

Ga­la­ta­port, Ha­mi­ta­bat Elek­trik Üre­tim ve Tic. A.Ş., İs­tan­bul Ana­do­lu Elek­trik, Boğaziçi Elek­trik, To­ros­lar Elek­trik, Aras­lar Elek­trik, Dic­le Elek­trik, Van­gö­lü Elek­trik, Se­yi­tö­mer ve Kan­gal Elek­trik San­tral­le­ri,  Ye­di­te­pe Bey­nel­mi­lel Otel­ci­lik ve Tu­rizm Tic. A.Ş.’nin yüz­de 15 D gru­bu, yüz­de 11 E gru­bu his­se­si, TE­DA­Ş’­ın Te­kir­dağ, Muğ­la, Bi­le­cik, Düz­ce, İs­tan­bul, De­niz­li, Kocaeli’deki çok sayıda ta­şın­maz.

Kemer­köy ve Ye­ni­köy Ter­mik San­tral­le­ri, Ke­mer­köy Li­man Sa­ha­sı. Ya­ta­ğan Ter­mik San­tra­li, TE­DAŞ, TDİ ve Ma­li­ye’nin çok sayı­da­ki ta­şın­ma­zı.

Diğer özelleştirmeleri hesaba katarsanız, sağlanan gelir 100 milyar doların altına düşmez. Bu arada Uzan’ların mallarına el konularak elde edilen 10 milyar doları, FETÖCÜLERİN el konulan mal varlıklarından elde edilen gelirleri de hesaba katalım.

Peki, özelleştirmeden sağlanan paralar nerelere harcandı! Sadaka ekonomisine aktarılan pay ne kadar. Fakir vatandaş, verilen 3-5 torba kömürden, 3-4 torba makarnadan dolayı, kendisini hiçbir şekilde hükümete medyun-u şükran hissetmemeli. Çünkü özelleştirmelerden ve milli hasıladan hissesine düşenin çok altında yararlandırılmışlardır. Aslında, sadaka ekonomisinden yararlandırılanlar kendilerine verilenin en az on katını hakketmektedirler. Ancak alabildiği, eline tutuşturulan “SADAKA EKONOMİSİ” ile yürütülen yarım ton kömür, 3-5 torba makarna, olmakta.

Önümüzde en geç 10 ay sonra yapılacak bir genel seçim var. Millet olarak uyanık olmamız gerek!

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER