Ana Sayfa Arama Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım!

Kurban Bayramına özel sünnetlerden biri de TEŞRİK TEKBİRLERİDİR. Teşrik Tekbirleri, Arife günü sabah namazıyla birlikte başlar, Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Kurban keserken de bu tekbirler getirilir. Peygamberimizin kurban bayramı arife günü sabah namazından itibaren son günün ikindi namazı da dahil olmak üzere teşrik tekbiri getirdiği belirtilmektedir.

Kurban Bayramına özel sünnetlerden

Teşrik tekbirleri şöyledir:

*“ALLÂHÜ EKBER ALLÂHÜ EKBER LÂ İLÂHE İLLALLÂHÜ VALLÂHÜ EKBER ALLÂHÜ EKBER VE LİLLÂHİ’L-HAMD.”

Teşrik tekbirleri haricinde, Kurban Bayramında yapılması müstehap olan duaları da okuyucularımızın dikkatlerine sunuyoruz:

*”…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.”

*“Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

*“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

*“…Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

*”…rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

*“Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

*“Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

*“…Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.”

*“…Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.”

*”…Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn.”

*”Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…”

* “Fe kâlû Alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

*”…Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm.”

*”Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm (ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

*”…Ve mâ tevfîkî illâ billâh (billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.”

*”…Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.”

*”Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî Rabbenâ ve tekabbel duâi.”

*”Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb.”

*”…Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.”

*”…Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

*”…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

*”…Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ.”

*”…rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.”

*”…Rabbi zidnî ılmâ.”

*”…Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.”

*”…Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.”

*”…Rabbinsurnî bimâ kezzebûni.”

*”…Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn.”

*”…Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.”

*”…Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn.”

*”..Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.”

*”..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”

*”Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn. vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn. vec’alnî min veraseti cennetin naîm.”

*”…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.”

*”…Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî…”

*”…Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn.”

* “…Rabbi heb lî mines sâlihîn.

*”…Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm.”

*”…Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.”

*”…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

*”..Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.”

*”..Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.”

*”…Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr.”

*”Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.”

*”Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ.”

*”Hunâlike deâ Zekeriyyâ Rabbeh (Rabbehu), kâle Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh (tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).”

*“…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).”

*”…Ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn.”

*”…Ve şifâun limâ fîs sudûr…”

*”…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs…”

*”Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn…”

*”ve izâ maridtu fe huve yeşfîn.”

*”…Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâ’…”